Gmina Oświęcim

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2016r.

I N F O R M A C J A
o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                                                      

 

      Oświęcim, dnia 2 grudnia 2015 r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

W dniu 24 listopada 2015 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę Nr XIII/134/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Oświęcim. Stawki te wynosić będą odpowiednio:

·         9,50 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

·         17,50 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości, w pierwszym kwartale 2016 r., zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/133/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania za 3 miesiące kalendarzowe (kwartalnie), w terminach:

 

1)     za I kwartał do 15 kwietnia danego roku, tj. za miesiące styczeń, luty, marzec – opłata uiszczania z dołu,

2)     za II kwartał do 15 lipca danego roku, tj. za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – opłata uiszczana z dołu,

3)     za III kwartał do 15 października danego roku, tj. za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień – opłata uiszczana z dołu,

4)     za IV kwartał do 15 grudnia danego roku – przy czym za miesiące październik i listopad opłata uiszczana z dołu, za miesiąc grudzień opłata uiszczana z góry.

 

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z złożeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu powinny być w całości pokrywane z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie Gmina dopłaca do przedmiotowego systemu. W celu dążenia do samofinansowania się przedmiotowego systemu Rada Gminy Oświęcim podjęła stosowną uchwałę o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

Kierownik Wydziału
Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
/-/ Robert Kuta