Gmina Oświęcim > Ochrona Środowiska

Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Ochrona Środowiska

Strony : 2 3 z 3
11.08.2016Informacja dot. akcji "odkomarzania"
Wójt Gminy Oświęcim informuje, że przystąpiono do II etapu akcji zwalczania komarów we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim.
05.08.2016Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w obszarze wyznaczonym pod przebudowę magistralnego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w Gminie Oświęcim...
28.07.2016Program Jawor - oferta pożyczki na termomodernizację
Informujemy o programie pożyczkowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację dla osób fizycznych…
20.07.2016Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły
Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Sejm RP podczas debaty plenarnej w dniu 22 czerwca 2016 r. ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły...
22.06.2016Informacja dot. akcji "odkomarzania"
Wójt Gminy Oświęcim informuję, że zakończył się I etap zwalczania larw komarów we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim
21.06.2016EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, r., poz. 250) w zakresie Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Oświęcim
31.05.2016Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 2016
Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badań służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji...
25.05.2016Akcja odkomarzania w Gminie Oświęcim
Wójt Gminy Oświęcim informuję, że przystąpiono do akcji zwalczania komarów we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim...
25.05.2016Wykaszanie zieleni w Gminie Oświęcim
Harmonogram wykaszania zieleni wzdłuż dróg administrowanych przez Gminę Oświęcim. Informujemy, że wskazane terminy mogą ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne bądź inne przyczyny niezależne od Wykonawcy.
23.05.2016Ochronne szczepienie lisów
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 20 maja do 3 czerwca 2016 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
18.05.2016Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017
Agencja Nieruchomości Rolnych zaprasza wszystkich maturzystów do zapoznania się z ofertą Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017. Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:...
16.05.2016Informacja dot. obecności bobrów na terenie Dworów Drugich
W ślad za pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej: RZGW), Wójt Gminy Oświęcim informuje, że służby terenowe RZGW stwierdziły obecność bobrów na terenie Dworów Drugich – w korycie rzeki Wisły, na kanale Dwory oraz w rowach kompleksów odwodnieniowych...
16.05.2016Informacja dot. usuwania azbestu
W ślad za Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, Wójt Gminy Oświęcim przypomina o konieczności przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)...
11.05.2016Obwieszczenie RDOŚ dot. budowy drogi S1
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości, że 30 maja 2016 roku o godz. 12.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej".
06.05.2016Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży drewna
Ogłoszenie o sprzedaży drewna pozyskanego z lasu stanowiącego własność Gminy Oświęcim w Włosienica. Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, do dnia 16.05.2016 r. do godz. 14:30
06.05.2016Informacja dot. umocnienia grobli na stawie Lekacz
W związku z wnioskiem z zebrania wiejskiego sołectwa Pławy z dnia 12 marca 2016 r. dotyczącym wzmocnienia grobli na stawie Lekacz, Wójt Gminy Oświęcim informuje, w dniu 2 maja 2016 r. do Urzędu Gminy Oświęcim wpłynęło pismo właściciela stawu, stanowiące odpowiedź na zapytanie Wójta...
26.04.2016Obieszczenia RDOŚ w Katowicach dot. budowy drogi S1.
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła 'Suchy Potok" w Bielsku-Białej" ...
22.04.2016Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego
Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany ...
19.04.2016Komunikat ARiMR: Płatności bezpośrednie 2016
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok...
15.04.2016Deratyzacja w Gminie Oświęcim
Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim w sprawie obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz budynkach produkcyjnych, handlowych i gospodarczych w terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2016 r.
08.04.2016Zakaz wypalania traw
Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że zgodnie z art 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651), zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, natomiast w myśl art. 131 pkt. 12 powołanej ustawy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub grzywny.
30.03.2016Ocena jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym Oświęcim
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody do spożycia przez ludzi, informuje do dokonał oceny jakości wody w sieci wodociągu publicznego w Oświęcimiu za 2015 rok...
30.03.2016Centrum Informacji Natura 2000
Centrum Informacji Natura 2000 zaprasza do korzystania z ich portalu internetowego. Pełni on rolę edukacyjną, informacyjną, doradczą oraz konsultacyjną. Celem CIN jest zapewnienie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000, wszystkim zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, władzom lokalnym, instytucjom, jak i przedsiębiorcom...
14.03.2016Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
Wójt Gminy Oświęcim przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10.03.2016Gospodarka ściekowa na terenie Gminy Oświęcim w latach 2014-2015
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nad którym nadzór sprawuje Gmina. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oświęcimiu informuje, że w 2014 roku zanotowaliśmy 36 nowych podłączeń do kanalizacji, natomiast w 2015 roku 67
03.03.2016Informacja Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Szanowni Państwo, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:
19.02.2016Zaproszenie na szkolenie dot. sprzedaży bezpośredniej
Wójt Gminy Oświęcim serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie dot. sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych, które odbędzie się 26 lutego o godzinie 16.30 w Domu Ludowym w Grojcu (sala górna "Sołtysówka")
16.02.2016Informacja ARiMR i ARR dot. wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny
Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...
03.02.2016Dopłaty do materiału siewnego
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r
31.12.2015Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 rok
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 rok ...
20.11.2015Ogłoszenie wyników konkursu „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”
W dniu 18.11.2015 r. odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej w sprawie oceny prac złożonych w konkursie ekologicznym realizowanym przez Urząd Gminy Oświęcim pt. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” ...
02.11.2015Kolejna transza środków dla producentów niektórych owoców i warzyw
Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1677) została uruchomiona kolejna transza dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.
16.10.2015Konkurs ekologiczny pt. „KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI”
Wójt Gminy Oświęcim ogłasza konkurs ekologiczny pod hasłem ogólnopolskiego dnia czystego powietrza przypadającego na 14 listopada: „KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI”. Termin składania prac: 13 listopada 2015r.
27.08.2015Wywęszyli źródło smrodu, który dręczy mieszkańców miasta i gminy
– Mamy 90-procentową pewność, że źródłem fetoru jest Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu – powiedział starosta Zbigniew Starzec na spotkaniu z mieszkańcami miasta i gminy, które 25 sierpnia...
27.08.2015Zmiana przepisów dot. usuwania drzew i krzewów
Urząd Gminy Oświęcim informuje, że z dniem 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. Tak jak dotychczas, usunięcie (przesadzenie) drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Oświęcim, na wniosek posiadacza nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości ...
25.06.2015Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Katowicach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek Pana Wojciecha Żurek, reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Myśliwieckiej 5, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej.”
20.05.2015Komunikat w sprawie odbioru odpadów zielonych (biodegradowalnych)
K O M U M I K A T w sprawie odbioru odpadów zielonych (biodegradowalnych)
27.03.2015Zakaz wypalania traw
Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że zgodnie z art 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2013. 627 j.t ), zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, natomiast w myśl art. 131 pkt. 12 powołanej ustawy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub grzywny ...
23.02.2015Zmiana wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18 lutego 2015 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła Uchwałę Nr V/29/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty ...
03.02.2015Uchylenie podstawy prawnej dot. udzielania dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1 lutego 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) uchylająca podstawę prawną dot. udzielania dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na trzecie i kolejne dziecko lub zamieszkują mieszkańcy legitymujący się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ...
Strony : 2 3 z 3