"Książki naszych marzeń" - ministerialny projekt w podstawówkach.

Nasze szkoły przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN pt. „Książki naszych marzeń", którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów …

 

 

 

 

Beneficjent:

Gmina Oświęcim

 

Realizator:

szkoły podstawowe Gminy Oświęcim w tym:

Szkoła Podstawowa w Babicach

Szkoła Podstawowa w Brzezince

Szkoła Podstawowa w Grojcu

Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej

Szkoła Podstawowa w Rajsku

Szkoła Podstawowa we Włosienicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach

 

 

Projekt:

 

Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” - na podstawie Uchwały Nr 180/2015 RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”


 

Czas realizacji:

od 20.10.2015 do 31.12.2015

 

Źródło finansowania:

 

78,57%  -   Województwo Małopolskie

21,43%  -   środki własne gminy

 

Kwota dofinansowania:

9.543,20 zł w tym dla :

SP Babice – 1.626,13 zł

SP Brzezinka – 973,87 zł

SP Grojec – 2.083,20 zł

ZSP Harmęże – 960,00 zl

SP Poręba W. – 1.300,00 zl

SP Rajsko - 1.300,00 zł

SP Włosienica – 1.300,00 zł

 

Opis projektu:

Adresaci projektu:

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.


 
Celem projektu:

Zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

 

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależy od liczby uczniów. Maksymalne dofinansowane wynosi:

  • 1.000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów;
  • 1.300 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów;
  • 2.170 zł dla  szkół liczących więcej niż 170 uczniów

 

Z dotacji nie może zostać sfinansowany zakup encyklopedii, leksykonów, słowników, słowników językowych, rozmówek językowych, publikacji uzupełniających ćwiczeniowych dla uczniów, albumów, atlasów oraz map.

  

 

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

  

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2015 r.)