Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny został powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 11 sierpnia 1984 r. w sprawie powoływania i zasad działania Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół oraz scentralizowania służb ekonomiczno-administracyjnych w resorcie Oświaty i Wychowania. Decyzja Naczelnika Gminy w Oświęcimiu z dnia 3 października 1984 r. weszła w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 1984 r.

 

Do zadań Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Oświęcimiu należało prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i finansowo-księgowych placówek oświatowo-wychowawczych gminy Oświęcim jako dysponenta 3-go stopnia Urzędu Gminy w Oświęcimiu.

 

W tej formie organizacyjno-prawnej Zespół działał do 15 sierpnia 1994 r. kiedy to Uchwałą Nr XXXI/164/94 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 25 maja 1994 r. utworzono jednostkę budżetową o nazwie – „ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu". 

 

Obecnie celem działalności Zespołu jest realizowanie zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania. Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 6 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 1 zespołu szkolno-przedszkolnego oraz 2 gimnazjów. Realizuje również zadania dodatkowe z zakresu oświaty w tym m.in. gromadzenie i scalanie danych SIO, nadzoruje realizację programów rządowych jak również wykorzystania środków unijnych w zakresie oświaty, obsługuje z ramienia Gminy rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 

 

Do zadań Zespołu należy również przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych, komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień „nauczyciela mianowanego”, koordynowanie dowozu dzieci do szkół gminnych oraz organizowanie dowozu dla dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych.

 

Szczegółowy zakres działania określa regulamin organizacyjny Zespołu, ustalony przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzony przez Wójta Gminy Oświęcim.