Gmina Oświęcim > Świadczenia rodzinne

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28


Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego :

- dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),

3) świadczenie rodzicielskie

4) świadczenia opiekuńcze:

             - zasiłek pielęgnacyjny 

             - świadczenie pielęgnacyjne,

             - specjalny zasiłek opiekuńczy.


Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

   -  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

   -  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu

      społecznym,

   -  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  -   posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

 

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

 

 

Świadczenia rodzinne za granicą

Od 01 maja 2004r. obywatele polscy, przemieszczający się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich UE i EOG oraz Szwajcarii. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

 Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w województwie małopolskim jest :

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

tel. 012- 426.10.36

 

agenda ROPS

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21 

tel. 728 431 374 

 

 

  Pytania w sprawie możliwości uzyskania świadczeń rodzinnych za granicą prosimy kierować do ROPS.

 

AKTUALNOŚCI
2023
123456789101112
Aktualności