Gmina Oświęcim > Świadczenia rodzinne > Wysokość świadczeń i kryteria przyznania > Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00zł na jedno dziecko.
 
Zapomoga przysługuje:
1)     matce lub ojcu dziecka;
2)     opiekunowi prawnemu dziecka;
3)     opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
 
Świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
Zasady ustalania dochodu rodziny, rodzaje dokumentów niezbędnych do ustalenia tego dochodu, jak również zasady i terminy weryfikacji kryterium dochodowego do jednorazowej zapomogi – są analogiczne jak do zasiłku rodzinnego.
 

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
 
Osoby ubiegające się od dnia 01 listopada 2009r. o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia się dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza ginekologa potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
 
Powyższe nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.
 
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
AKTUALNOŚCI
2020
123456789101112
Aktualności