Gmina Oświęcim > Fundusz Alimentacyjny > Wysokość świadczeń i kryteria przyznania

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Wysokość świadczeń i kryteria przyznania

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej, tj. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się : egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

1)     braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

2)     braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej :

1)     do ukończenia przez nią 18 roku życia,

2)     w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

3)     w przypadku posiadania przez nią orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

Świadczenia z Funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł. na osobę uprawnioną.

 

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wysokości:

1)     w razie ustalenia łącznej kwoty alimentów dla kilku osób uprawnionych za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono alimenty,

2)     w razie ustalenia alimentów więcej niż jednym tytułem wykonawczym od rodziców dziecka za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych.

 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1)     została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

2)     zawarła związek małżeński.

 

Przyznanie prawa do świadczeń uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Prawo do świadczeń z funduszu przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 725,00zł.

 

Ustalając prawo do świadczeń z Funduszu na okres świadczeniowy trwający od  01.10.2015r. do 30.09.2016r. brany jest pod uwagę dochód osiągnięty przez członków rodziny w 2014r., a na okre trwający od  01.10.2016r. do 30.09.2017r. dochód z roku 2015r.

 

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności