Gmina Oświęcim > Fundusz Alimentacyjny > Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

 

Składanie wniosku i ustalenie prawa

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

 

Wypłata

 

 

Składanie wniosku i ustalenie prawa

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek- w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze wniosków oraz załączników do wniosku niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia GOPS.

Można je również pobrać z zakładki : Formularze wniosku i załączników.

 

Prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku, gdy :

1)     został złożony nieprawidłowo wypełniony wniosek- podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

2)     osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów- podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienie brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy :

Okres świadczeniowy zaczyna się dnia 1 października i trwa do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są już od dnia 1 sierpnia.

 

W przypadku złożenia wniosku (wraz z dokumentami) na nowy okres świadczeniowy w terminie :

1)     do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc paździenrik następuje do dnia 31 października,

2)     w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)  oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2)  zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3)  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4)  zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej; wzór zaświadczenia i oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5)  umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

6)  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

7)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

8)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

9)  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

a)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

b)  informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

10)  dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

11)  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

12)  dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

13)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów; wzór zaświadczenia i oświadczenia określają odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia;

14)  kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

15)  inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

 

 

W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia o bezskuteczności organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

 

Wypłata

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne.

 

W przypadku złożenia wniosku (wraz z dokumentami) na nowy okres świadczeniowy w terminie :

1)     do dnia 31 sierpnia- wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,

2)     w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października- wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Sposób wypłaty :

1)     przelewem bankowym na wskazane konto,

2)     w kasie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, parter,

3)     przekazem pocztowym- w wyjątkowych sytuacjach. 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności