Gminna Bibliotek Publiczna

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ W GROJCU

I FILII GMINNEJ BIBLIOTEKI UBLICZNEJ W BABICACH, BRZEZINCE,

PORĘBIE WIELKIEJ, RAJSKU, WŁOSIENICY


§ 1

I.  PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

                                                                              

1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki za wyjątkiem psów przewodników.                                                                                

2. Zabrania się spożywania posiłków i napojów.

3. Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i   

   środków odurzających oraz palenia tytoniu.

                       

§ 2

II. PRAWO KORZYSTANIA

 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Oświęcim.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien: okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną i     

    zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

4. Za użytkownika do 12 roku życia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.    

5. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania  

    lub szkoły.

6. Potwierdzeniem zapisu jest  karta czytelnika wypożyczalni.

7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych                    

    osobowych.

 

                                                                         

§ 3

III. WYPOŻYCZANIE

 

1. Wypożyczać można jednorazowo 6 woluminów na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią 

    zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.  

3. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one 

    szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazem lektur szkolnych).

 

§ 4

IV.POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 

1. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i 

    dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej   

    wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z nie zwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada   

    użytkownik. 

3. W przypadku nie zwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki użytkownik zobowiązany   

    jest zwrócić ten sam tytuł książki lub dostarczyć zamiast nie zwróconej, zniszczonej,  

    uszkodzonej inną książkę nie mniejszej wartości, której przydatność dla placówki określi

    bibliotekarz lub uiścić opłatę, której wysokość ustalana jest na podstawie średniej ceny   

    jednej książki zakupionej przez GBP w  roku poprzednim.

4. W przypadku gdy cena książki nie zwróconej, zniszczonej, lub uszkodzonej przekracza tę    

    wysokość, pobiera się jej cenę inwentarzową.

5. Za nie zwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia na

    rynku księgarskim, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor GBP. Stopień zużycia

    książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

6. Na sumy wpłacane tytułem należności za nie zwrócone materiały biblioteczne Biblioteka

    wydaje użytkownikowi pokwitowanie.

 

§ 5

V.PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. 1,  Biblioteka może           

    może pobierać opłaty zgodnie z przyjętym cennikiem - od każdego woluminu za każdy

    miesiąc zaczynający się po terminie zwrotu.

2. Na wniosek czytelnika, w uzasadnionych przypadkach, czytelnik może być  zwolniony z

    z opłaty. O zwolnieniu z opłaty każdorazowo decyzję wydaje Dyrektor Biblioteki.  

3. Użytkownik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia pocztą pokrywa ich koszty (wg

    cennika).  

4. Jeżeli użytkownik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia, nie

    nie pobiera się od niego opłat za przetrzymywanie książek; użytkownik pokrywa jedynie

    koszty wysyłki upomnienia.

5. Jeżeli użytkownik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub

    lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie

    z przepisami prawa.

 

§ 6
VI.SKARGI I WNIOSKI

 

Skargi i wnioski użytkownicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków znajdujących się we wszystkich bibliotekach gminy Oświęcim lub zgłaszać do Dyrektor GBP.


                                                                 

§ 7
VII.PRZEPISY KOŃCOWE

 

1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może czasowo, a w

    szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, zostać pozbawiony prawa do korzystania z

    wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor Biblioteki.

2. Z opłat za przetrzymywanie książek zwolnione są dzieci i młodzież ucząca się, jednak nie

    starsza niż do 21.go roku życia.

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności