GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Działania

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświecim na lata 2013-2015

 

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2013r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2015r.

 


 

Działania podejmowane na rzecz rodziny: 

 • - diagnozowanie problemów rodziny poprzez m.in.  – wywiad środowiskowy,
 • - określenie, wspólnie z rodziną, podstawowych problemów i potrzeb występujących w rodzinie, zapoznanie się z oczekiwaniami rodziny,
 •   - zmotywowanie, rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów oraz poprawy sytuacji życiowej,
 • - sporządzenie, planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej pracy z rodziną,
 • - monitorowanie i wspieranie procesu zmian oraz  realizacji planu pracy z rodziną.

  

Głównymi kryteriami przyznania usługi asystenta są:

 • - bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych
 • - bezrobocie
 • - alkoholizm
 • - wielodzietność
 • - bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • - rodzina niepełna
 • - niepełnosprawność
 • - ubóstwo
 • - choroba psychiczna
 • - długotrwałą choroba
 • - przemoc

  

W ramach wykonywanych obowiązków asystenci współpracują między innymi z instytucjami takimi jak: 

 • - placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
 • - służba zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego w Oświęcimiu, Oddział Psychiatryczny w Powiatowym Szpitalu w Oświęcimiu, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grojcu, Środowiskowy Zespół Wyjazdowy Psychiatryczny),
 • - Zespół Kurateli Sądowej,
 • - Świetlice terapeutyczne prowadzone przez Stowarzyszenie „Szansa”,
 • - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
 • - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu,
 • - Centrum Psychoterapii „Sobrietas”,
 • - Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu,
 • - Klub Integracji Społecznej,
 • - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu,
 • - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

W ramach współpracy z rodziną, asystenci podejmowali działania: 

 • - pomoc w sprzątaniu mieszkania i systematycznym utrzymywaniu porządku,
 • - wsparcie w drobnych pracach remontowych,
 • - trening higieniczny – kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i higienę,
 • - monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci rodzin objętych asystenturą, poprzez stały kontakt z wychowawcami, wspólne odrabianie zadań, domowych z dziećmi oraz pomoc w trudnościach szkolnych,
 • - organizacja konferencji rodzinnych,
 • - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie aktualnych ofert pracy, mobilizowanie do kontaktów z pracodawcami),
 • - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (m.in. wsparcie w pisaniu pozwu o ustanowienie alimentów, wniosku o rozwód, podwyższenie alimentów, czy prawne uregulowanie kontaktów z dziećmi),
 • - łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych,
 • - udzielanie wsparcia emocjonalnego klientom w trudnych sytuacjach życiowych,
 • - pomoc w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych,
 • - kształtowanie u członków rodziny pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości i poczucia sprawstwa,
 • - pomoc w poszukiwaniu mieszkania,
 • - wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród,
 • - zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy z wykorzystaniem artykułów plastycznych),
 • - trening komunikacji interpersonalnej,
 • - trening budżetowy,
 • - poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym,
 • - wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie,
 • - pomoc w ustaleniu podziału obowiązków domowych i planu dnia,
 • - mobilizowanie do utrzymywania abstynencji,
 • - motywowanie do systematycznego leczenia psychiatrycznego (stosowanie się do zaleceń lekarzy, pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym),
 • - odpowiadanie na bieżące problemy rodziny,
 • - pozostawanie w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym  w celu bieżących konsultacji, wymiany informacji oraz planowania dalszej współpracy

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności