Gmina Oświęcim > Projekty EFS > Projekt systemowy

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Projekt systemowy

 

Projekt systemowy na lata 2010-2015
„Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców
Gminy Oświęcim”
 
W latach 2010-2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizuje projekt „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Projekt skierowany jest do rodzin borykających się z problemami ubóstwa, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudności opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub przemocy.
Głównym celem projektu jest integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Oświęcim poprzez utworzenie szerokiego systemu wsparcia rodziny.
 
W ramach działań projektu planuje się m.in. wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, poradnictwo prawne i zawodowe, kursy zawodowe. Realizowane będą treningi kompetencji wychowawczych, warsztaty wykorzystania wolnego czasu. GOPS zatrudni asystentów rodziny, których zadaniem będzie podniesienie poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.
 
Projekt przewiduje także realizację działań środowiskowych mających na celu podniesienie wiedzy i wrażliwości społeczności lokalnej na tematykę wykluczenia społecznego. Planuje się organizację pikników rodzinnych, imprez integracyjnych, debat społecznych oraz w okresie wakacji zajęć dla dzieci.
  
 
                                 
W związku z realizacją projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został powołany Zespół Projektowy ds. realizacji projektu.
 
W skład zespołu wchodzą:
1.     Anna Chojnacka – Kierownik projektu
2.     Elżbieta Chowaniec – Specjalista ds. rozliczeń projektu
3.     Lidia Janas – Asystent finansowy Kierownika projektu
4.     Wioleta Brombosz – pracownik socjalny
5.     Maria Koniarz – pracownik socjalny
 
Posiedzenie Zespołu zwołuje Kierownik projektu w miarę rozeznanych potrzeb, przynajmniej jeden raz w miesiącu. Do zadań poszczególnych członków Zespołu należy w szczególności:
 
      I.        Kierownik projektu:
-         koordynowanie i nadzór nad przebiegiem projektu,
-         kontakt z Instytucja Pośredniczącą,
-         sprawozdawczość, raportowanie,
-         sporządzenie wniosków o płatność w części merytorycznej
-         nadzór nad rekrutacją uczestników projektu,
-         nadzór nad wyborem wykonawców projektu
-         nadzór monitoringu i ewaluacji przebiegu projektu
-         nadzór nad pracą zespołu projektowego
-         nadzór nad dokumentacją projektu
    II.        Specjalista ds. rozliczeń projektu:
-         nadzór nad finansową realizacją projektu
-         prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej
-         sporządzenie wniosków o płatność w części finansowej
   III.        Asystent finansowy Kierownika projektu
-         zamówienia publiczne i wybór wykonawców projektu
-         księgowanie kosztów projektu
-         sprawozdawczość finansowa
   IV.        Pracownicy socjalni:
-         przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
-         praca socjalna,
-         wnioskowanie o pomoc zgodnie z ustawą,
-         rekrutacja uczestników projektu,
-         prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu,
-         organizowanie działań o charakterze środowiskowym (imprez integracyjnych, pikników, debaty)
 
 
 
Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców
Gminy Oświęcim”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności