GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


 

 

Stypendium szkolne

 

 

Zasiłek szkolny

 

 

 

Stypendium szkolne

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawnością, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne przysługuje jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie  nie przekracza kryterium dochodowego  ustalanego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj. kwoty 514,00zł.

 

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 Ustawy o pomocy społecznej

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1)    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3)    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu nie wlicza się:

1)    jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

2)    zasiłku celowego,

3)   pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

4)    wartości świadczenia w naturze,

5)    świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. 

 

 

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres :

- od września do czerwca

- od października do czerwca- w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.  

 

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)     całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w szczególności: kursy językowe, komputerowe,

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników szkolnych, słowników, edukacyjnych programów komputerowych, komputerów, przyborów szkolnych, stroi gimnastycznych, instrumentów muzycznych oraz zakupu specjalnej odzieży wymaganej na zajęcia edukacyjne (np. fartuch laboratoryjny),

3)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania- uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów,

4)    świadczenia pieniężnego - jeżeli Wójt Gminy Oświęcim uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe,

5)     całkowitego lub częściowego pokrycia wyjazdu na „zieloną szkołę” wyjazdów na wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, wyjść lub wyjazdów do kina, teatru.

 

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej formie lub kilku formach jednocześnie.

 

 

Wysokość stypendium szkolnego wynosi 106,00zl. na ucznia.

 

 

 


Zasiłek szkolny 

 

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn zdarzenia losowego znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Poprzez zdarzenie losowe rozumie się powódź, pożar, kradzież, wypadek, nagłą chorobę, śmierć oraz inne zdarzenia

 

Zasiek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej  o charakterze edukacyjnym.

 

Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od pobieranego stypendium szkolnego.

Jednorazowa wysokość zasiłku szkolnego nie może być wyższa niż 530,00zł.

O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Wójt Gminy Oświęcim lub Kierownik GOPS (działający z upoważnienia nadanego Uchwałą Rady Gminy Oświęcim), kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego. 

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności