Gmina Oświęcim > Pomoc materialna dla uczniów > Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

 

Składanie wniosku i ustalenie prawa

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

 

Rozliczenie i wypłata

 

 

Składanie wniosku i ustalenie prawa


 

Ustalenie prawa do pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz ich wypłata następują na wniosek- w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze wniosków udostępnia GOPS. Można je również pobrać z zakładki : Formularze wniosków.    

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana jest na wniosek :

1)     rodziców lub opiekunów prawnych,

2)     pełnoletniego ucznia,

3)     dyrektora szkoły,

4)     a także w niektórych sytuacjach z urzędu.

 

Od 01 października 2011r. wypłatę przedmiotowych świadczeń dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oświęcim realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oświęcimiu z/s w Grojcu. 

 

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w Urzędzie Gminy Oświęcim lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w terminach :

1)      stypendium :

- od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego-  w przypadku uczniów szkół,

- od dnia 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego - w przypadku słuchaczy kolegiów,

2)  zasiłek- w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

  

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

 

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć : 

1)     oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku  ( zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej) wraz z z dokumentami potwierdzającymi dochody,

2)   zaświadczenie szkolne w przyadku dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz dokumentów niezbędnych do jej przyznania udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100, 32-600 Oświęcim

pokój nr 3

tel : +48 (33) 846 64 23

e'mail : e.chwierut@gops.oswiecim-gmina.pl  lub  m.rozmus@gops.oswiecim-gmina.pl

 

 

Rozliczenie i wypłata 

Stypendium lub zasiłek szkolny przyznane w formie pomocy rzeczowej realizowane są poprzez refundowanie poniesionych kosztów na podstawie:

            1)     rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę,

            2)     zaświadczenia potwierdzającego poniesione koszty wystawionego przez dyrektora danej placówki szkolnej - w przypadku zakupu

                  podręczników szkolnych na terenie tej szkoły (np. kiermasz szkolny).

Dowody potwierdzające poniesione koszty mogą być wystawione od 1 sierpnia danego roku..

 

Przykładowe formy wydatków kwalifikowanych do pomocy w formie rzeczowej :

1)      podręczniki szkolne

2)   pomoce dydaktyczne, np. : zeszyty, piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, okładki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny,  nożyczki, taśmy klejące, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, teczki, segregatory,

3)      tornister, plecak szkolny, torba szkolna,

4)   strój na zajęcia wychowania fizycznego, tj. bluza sportowa, dres sportowy, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, podkoszulka sportowa, obuwie sportowe,

5)      strój roboczy na praktyki zawodu- potwierdzone przez szkołę,

6)      przybory do nauki zawodu- potwierdzone przez szkołę,

7)      sprzęt muzyczny- potwierdzone przez szkołę,

8)   komputer, a także oprogramowanie, części do komputera, multimedialne programy edukacyjne, płyty CD i DVD,

9)      drukarka, a także tusze do drukarki, tonery, papier do drukarki,

10)   biurko szkolne, krzesło do biurka.

 

 

 

Stypendium szkolne przyznane w formie pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania realizowane jest przez zwrot poniesionych wydatków po przedstawieniu :

1)     imiennych biletów – realizacja stypendium następuje poprzez refundację kosztów przejazdu na podstawie tych biletów,

2)     zaświadczenia potwierdzającego koszty zakwaterowania w internacie lub bursie- w tym przypadku środki mogą być przelane na konto internatu lub bursy albo realizacja stypendium może mieć formę refundacji kosztów zakwaterowania.

Dowody potwierdzające poniesione koszty zakupu biletów winny być wystawione od 1 września danego roku do 30 czerwca roku następnego.

 

 

 

Stypendium szkolne w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowane jest przelewem na rachunek bankowy placówki prowadzącej zajęcia edukacyjne lub w formie refundacji wnioskodawcy poniesionych kosztów uczestnictwa w zajęciach na podstawie przedstawionego rachunku lub faktury VAT wystawionej przez daną instytucję prowadzącą zajęcia edukacyjne.

 

Przykładowe formy kwalifikowanych wydatków :

1)       korepetycje

2)       kursy językowe, komputerowe,

3)       nauka pływania,

4)       imienne bilety miesięczne lub kwartalne na dojazdy na ww. zajęcia.

 

 

 

Stypendium szkolne w formie pokrycia wyjść lub wyjazdów edukacyjnych przyznawane jest poprzez refundację poniesionych wydatków na podstawie oświadczenia wystawionego przez placówkę szkolną i podpisanego przez dyrektora danej placówki. 

 

 

Stypendium lub zasiłek szkolny przyznane w formie świadczenia pieniężnego realizowane są gotówką lub przelewem bankowym.

 


Terminy wypłat :

Stypendium szkolne wypłacane jest miesięcznie, a jeżeli forma tego wymaga może być wypłacane w następujących terminach:

1)      do dnia 10 grudnia za okres od września do grudnia danego roku,

2)      do dnia 10 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku. 

 

Sposób wypłaty :

1)     przelewem bankowym na rachunek wnioskodawcy,

2)     w kasie GOPS lub Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12,

3)   na rachunek bankowy placówki prowadzącej zajęcia- w przypadku  stypendium szkolnego przyznanego w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych.

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności