PS Brzezinka

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 

Misja Przedszkola
Zapewniamy każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju jego  talentów  i zdolności bez nacisków  i przymusu a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

 


 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BRZEZINCE


 


 

1. Odkrywany świat wokół nas. Rozwijamy aktywność dziecięcą, procesy poznawcze, twórcze myślenie, umiejętność współdziałania z innymi poprzez:

 • Dni aktywności dziecięcej „Kolorowe dni”.

 • Poznajemy zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie

 • Zabawy badawcze i eksperymenty z wykorzystaniem mikroskopów, lup, sprzętu multimedialnego

 • Zabawy rozwijające twórcze myślenie u dzieci

 1. Uczymy dzieci bezpiecznych zachowań:

 • Realizujemy programy i cykle działań: „Uczę się bezpiecznie zachowywać w przedszkolu, domu i na ulicy”.

 • Organizujemy spotkania i pogadanki z policjantem, strażakiem, pracownikiem BHP, lekarzem, pielęgniarką, psychologiem, członkami kola PCK

 • Uczestniczymy w akcji „Jestem widoczny”

 1. Wprowadzamy dzieci w świat literatury:

 • Uczymy się czytać w przedszkolu, realizacja programu „Odimienna metoda nauki czytania” I. Majchrzak

 • Rozbudzamy u dzieci pasji czytania

 • Poznajemy różne formy literatury dziecięcej

 1. Rozwijamy zainteresowania i zdolności u dzieci.

 • Organizujemy i uczestniczymy w różnorodnych konkursach

 • Prowadzimy koła zainteresowań dla dzieci: plastyczne, muzyczno-ruchowe, teatralne

 • Prowadzimy innowacje pedagogiczne

 1. Poznajemy zasady zdrowego odżywiania:

 • Realizujemy programów propagujących zasady zdrowego odżywiania

 • Zdrowo odżywiamy się w przedszkolu.

 • Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców


 

 

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest stymulowanie rozwoju wychowanków i przygotowanie ich do podjęcia obowiązków szkolnych. Cele te realizowane są w przedszkolu w oparciu o :

 • Podstawę programowa
 • Programy nauczania
 • Roczny Plan Pracy Wychowawczo-dydaktyczny
 •  Statut Przedszkola
 • Miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktyczne opracowane dla każdej grupy wiekowej przez nauczycieli.

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola wynika z treści zawartych w/w dokumentach, a jej nadrzędnymi celami są:

 

 • Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Osiągniecie przez wychowanków różnorodnych umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych.
 • Angażowanie i pozyskiwanie rodziców i środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
 • Diagnozowanie dzieci.
 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, otwartość, empatia, zaradność, samodzielność, kreatywność, umiejętność współdziałania, wiara we własne możliwości, itp.)
 • Samokształcenie kadry, poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym  i rodzinnym.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

·         Zaradny, radosny, otwarty na świat i ludzi

·         Odróżnia dobro i zło, ma wiele empatii i jest przyjaźnie nastawiony do swoich kolegów

·         Ma poczucie pewności i wiary w swoje możliwości

·         Dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych – rozwinięte procesy poznawcze

·         Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania i talenty

·         Lubi działania twórcze

·         Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

·         Bogaty w wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym i gotowy do działania na jego rzecz

·         Wrażliwy estetycznie

·         Akceptuje zasady zdrowego stylu życia

Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

Koncepcję Pracy Przedszkola Samorządowego w Brzezince tworzył zespół:

 1. Edyta Bryła
 2. Małgorzata Hebda
 3. Beata Joniec
 4. mgr Renata Krakowczak

Koncepcja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2013  - Protokół Rady Pedagogicznej nr 1/103/14

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności