Gmina Oświęcim > O przedszkolu > Koncepcja pracy przedszkola

PS Zaborze

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZABORZU OBEJMUJĄCA LATA 2014/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania,

tylko niech się bawią,

Dziecko doskonale bawi się,

ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką,

bo uczy się „niechcący”,

a zapamiętuje na zawsze”.

PLATON

 

1. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym              w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

1.      Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

2.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

3.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r . (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

4.      Statut Przedszkola Samorządowego w Zaborzu.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakimi powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcje pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

Cele koncepcji pracy przedszkola:

1.      Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci                 w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2.      Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacja i poszanowania ich praw.

3.      Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorski metod pracy            z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacenie bazy oraz promowanie placówki.

Zadania:

·         profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

·         wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacjo o dziecku i pomocy pedagogicznej,

·         kształtowanie u dzieci i postaw społecznie przyjętych: życzliwość, przyjaźń, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,

·         stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa dążenie do tego by przedszkole było dla dzieci drugim domem,

·         wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym co dobre, piękne i szlachetne,

·         tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki  poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy- rozwijających aktywność twórczą dzieci, wyposażenie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,

·         stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przezywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką i zabawę,

·         wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

·         podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska,

·         kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci,

·         respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

Wizja przedszkola:

Przedszkole promuje zdrowy i bezpieczny styl życie oraz aktywność ruchową w harmonii       z przyrodą i środowiskiem społeczno kulturalnym oraz w kontaktach z rodzicami. Pomagamy dzieciom  w budowaniu własnego sytemu wartości, wdrażamy do samodzielności oraz zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać się twórczo jak i sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w późniejszym życiu.

Misja Przedszkola:

·         Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

·         Uwzględniamy zachowania prozdrowotne. Dbamy o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej. Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku                  i rozwijania sprawności fizycznej.

·         Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czuja się bezpiecznie, rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czuja się kochane i akceptowane i szczęśliwe oraz wiedza jak ważne są dla dorosłych. Przygotowujemy je do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.

·         Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych. Prowadzimy zajęcia rozwijające kreatywność i twórczość dziecka.

·         Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola.

·         Zapewniamy kompetentnych nauczycieli i życzliwych nauczycieli pracujących aktywizującymi metodami. Posiadamy bogata ofertę edukacyjna oraz wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

·          Wyposażenie przedszkola zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, tworzy przyjazny klimat  i wpływa na ich aktywność.

·         Przedszkole wypracowało różne formy współpracy z placówkami oświatowo- kulturalnymi i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. Dzięki ciągłej promocji przedszkola w środowisku lokalnym oraz poza granicami kraju przy współpracy z przedszkolem w Egipcie.

Model Absolwenta:

·         jest dobrym organizatorem swojego małego świata,

·         jest aktywny, twórczy, wykazuje postawę badawczą,

·         ma prawo do własnej linii  rozwoju i indywidualnego tempa,

·         ma różne zainteresowania,

·         dba o zdrowie i o bezpieczeństwo własne i innych,

·         umie podejmować nowe zadania i doprowadzić je do końca,

·         rozwija swoje talenty,

·         jest „gotowy” do podjęcia nauki w szkole,

·         kocha przyrodę i wie jak o nią dbać.

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko

1.      Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2.      Czuje się bezpiecznie.

3.      Rozwija się twórczo.

4.      Ma  możliwość indywidualnego rozwoju.

5.      Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6.      Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7.      Uczy się dostrzegać  potrzeby innych ludzi.

W naszym przedszkolu rodzice:

1.      Uzyskują pomoc specjalistów

2.      Otrzymują obiektywna ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3.      Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

4.      Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

5.      Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

6.      Rodzice czynnie wpierają przedszkole w jego działaniach.

W naszym przedszkolu nauczyciel:

1.      Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

2.      Są aktywni i twórczy.

3.      Realizują programy, dostosowane do potrzeby grupy i placówki.

4.      Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym jak i z przedszkolem w Egipcie.

5.      Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenie  poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6.      Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.

7.      Pozyskują rodziców oraz środowisko do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

8.      Dzielą się wiedzą i doświadczenia z innymi nauczycielami.

Zadania priorytetowa na lata 2014-2019:

Rok szkolny 2014/2015 „Jestem samodzielny w domu i w przedszkolu”

Rok szkolny 2015/2016 „ Edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci”

Rok szkolny 2016/2017  „ Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”

Rok szkolny 2017/2018 „ Edukacja matematyczna”- dni figur geometrycznych.

Rok szkolny2018/2019 „ Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”

 

 

Lp.

Środki i sposoby realizacji

Nauczyciele

Osoby i instytucje współdziałające

Termin realizacji

Uwagi

I

Adaptacja dziecka w przedszkolu

1. Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność przedszkola.(broszura)

2. Opracowanie programu adaptacyjnego „ Przedszkole to mój drugi dom” lub „Wesoły przedszkolak to ja”.

3. Realizacja programu działań adaptacyjnych „Wesoły przedszkolak to ja”.

yrektor

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

rodzice

Sierpień/wrzesień 2014

 

II

Diagnozowanie umiejętności dzieci w celu wyrównania szans edukacyjnych.

1. Diagnozowanie umiejętności i poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej.

·         Dzieci młodsze-obserwacja wstępna, półroczna i końcowa.

·         Dzieci starsze 5 i 6 letnie- diagnoza wstępna, całoroczna obserwacja końcem roku szkolnego, sporządzenia informacji o gotowości dziecka do nauki w szkole podstawowej.

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

Doskonalenia nauczycieli i warsztatu pracy.

1. Poszukiwanie i wykorzystanie scenariuszy zajęć poruszających tematykę czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

2. Nawiązanie współpracy ze specjalistami(p. psycholog oraz p. stomatolog, p. doktorem).

3. Zorganizowanie teatrzyków o omawianej tematyce.

4. Gromadzenie pomocy dydaktycznych dotyczących samodzielności.

5. Narada szkoleniowa „Jestem samodzielny w przedszkolu i w domu”- referat.

 

Praca z dzieckiem:

Wyrabianie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz dbania o osobiste rzeczy w trakcie pobytu w przedszkolu.

Zorganizowanie kącika czystości w każdej grupie wiekowej.

Wdrażanie dzieci do samodzielności poprzez pełnienie dyżurów w kącikach tematycznych i na jadalni.

Prace plastyczne na temat „Jestem samodzielny”. Wykonie wystawy.

Udział w programach „Aqua fresch”,

„Kubusiowi przyjaciel natury”- udział w konkursach między przedszkolnych.

Zorganizowanie konkursu wiedzy na temat „Jestem samodzielny” w każdej grupie wiekowej.

Zorganizowanie spotkania ze specjalistami: psychologiem stomatologiem, lekarzem, higienistką.

Nawiązanie współpracy z Ośrodkami Zdrowia              ul. Słowackiego- wizyta w gabinecie stomatologicznym.

Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole podczas posiłków. Dbanie o estetykę stołu(prawidłowe nakrywanie stołu, korzystanie ze sztućców serwetek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

 

Maria Zemła

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciel

 

grupa starszaków

wszystkie grupy

 

 

 

grupa starszaków

 

 

 

 

 

 

 

rodzice

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

cały rok

listopad 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

maj 2014

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Ogłoszenia