GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


 

Założeniem Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r., jak i dotychczasowego rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)    w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)   w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3)  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj. :

1)    rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)    małżonek rodzica;

3)    dziecko – w tym dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą  w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym  domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

 

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej "Kartą", zawierająca imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, jego numer PESEL, termin ważności Karty oraz numer Karty.

 

  

 

Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty duplikat karty wydawany jest za opłatą 9,21zł.

 

Termin rozpatrzenia kompletnego wniosku wynosi 30 dni.

Karty produkowane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

Termin produkcji i dostarczenia kart do Gminy wynosi 60 dni.

 

 

Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy jej pełnoletni członek.

 

Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Oświęcim są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100  - tel. (33) 846 64 30; pokój nr 4.

 

Wniosek o wydanie Karty można odebrać w GOPS lub pobrać go klikając na link Formularze wniosków i zalączników

 

Przy składaniu wniosku należy okazać następujące dokumenty :

1)      w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony wladzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej - w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku małżonka rodzica- dokument tożsamości oraz akt małżeństwa,

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie lub zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

Karta wydawana jest na okres :

 

1)      rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2)      dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3)      dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub  do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem szkolnym lub oświadczeniem- nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4)      dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5)      dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)      osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub  do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem szkolnym lub oświadczeniem- nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia

 

W przypadku osób, o których mowa w pkt 3 i 6 Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

 

 W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania - członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wydający Kartę.

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI
2021
123456789101112
Aktualności